RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Kérjük, hogy vásárlás előtt figyelmesen olvassa végig a vásárlási feltételeket, és csak akkor vegye igénybe a szolgáltatásainkat, ha annak minden pontja elfogadható az Ön számára is!

A megrendelhető termékek körének meghatározása

Megrendelhető termékeink főbb jellemzőit, illetve árát az adott termék melletti rövid ismertető tartalmazza.

A termékek megrendelése

Megrendelést csak akkor fogadunk el, ha a Vevő a megrendelési felületen a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot hiánytalanul megadja. A Vevő által megadott hibás adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. A Vevő a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Eladó és a Vevő között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásban foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és a későbbikben papír alapon, nyomtatott formában nem hozzáférhető. A Vevő megrendelését annak beérkezését követően elektronikus úton visszaigazoljuk a vételárat, valamint a kiszállítási díjat tartalmazó számla e-mailben történő elküldésével.

A termékek ára és a fizetés módja

A termékek aktuális bruttó vételára a weboldalunkon a Pálinkáink/Shop fülön található termékkatalógus tartalmazza. A termékek ára tartalmazza a mindenkor hatályos általános forgalmi adó mértékét és a csomagolás költségét is, nem tartalmazva azonban a szállítás költségeit. A weboldalunkon közzétett áraink változásainak jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Az árváltozás nem érinti a már megrendelt termékeket.

Fizetési módok

  • KÉSZPÉNZES VAGY BANKKÁRTYÁS
    A fizetés az 1 Csepp Pálinka Kft. telephelyén (9437 Hegykő, Fertő u. 084/74 hrsz. „Masinaház”) lehetséges munkanapokon 8.00-16.30 óra között.
  • UTÁNVÉTTEL
    Vevő ebben az esetben a csomagküldő szolgálat kézbesítőjének fizet készpénzben vagy kártyával a csomag átvételekor. Az utánvét díja a rendelés összegétől függetlenül 400 Ft.
  • ELŐRE UTALÁSSAL
    Ebben az esetben az általunk e-mailben küldött számla alapján az azon szereplő bankszámlánkra való utalással teljesíthető a vételár kiegyenlítése. A pénz beérkezésekor postázzuk a csomagot.

A termékek kiszállítása, átadása – átvétele

A kiszállítás díja 50 000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes, az alatt 1 900 Ft az ország egész területére.

Házhozszállítást Magyarország területén vállalunk, a megrendeléskor megadott címre történő kézbesítéssel. Ehhez erre szakosodott csomagküldő partnerünket bízzuk meg. Sikertelen kézbesítésből adódó károkért felelősséget nem vállalunk. Külföldre történő szállítást jelenleg nem vállalunk. Az árut a Vevőnek csak abban az esetben adjuk ki, ha a Vevő a vételárat maradéktalanul megfizette. A megrendelt és leszállított jövedéki termékek továbbértékesítésre nem alkalmasak!

A termékek ellenőrzése

Alkohol tartalmú terméket kizárólag 18 év feletti személy vehet át, melyet a kiszállítást végző kétség esetén ellenőrizhet. A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot és annak tartalmát ellenőrizni, és az árut csak hiánytalan teljesítés esetén átvenni! Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A Vevő a termékek átvételkor haladéktalanul köteles elvégezni a termékek mennyiségi, és minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól, sérülésről, törésről jegyzőkönyvet vetetni fel a futárral, majd erről az Eladót írásban haladéktalanul értesíteni! A termék átadását és átvételét követően előterjesztett mennyiségi és minőségi kifogásokat a felek semmisnek tekintik! A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a Vevő vagy képviselője részére történő átadásával száll át a Vevőre.

Elállás

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítás elindítását megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni az [email protected] e-mail címen. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költség nem terheli. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás, illetve az újbóli postázás díját a megrendelőre terheljük. A Vevő a 17/1999 (II.5.) Kormányrendelet rendelkezései szerint a szerződéstől tizennégy munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat. Postai úton írásban való jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését! Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a termékeket átvette. Ebben az esetben a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termékek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (így az újbóli szállítás díját is). Az áruk visszavételének helye az Eladó székhelye (9400 Sopron, Ógabona tér 44-46.) Kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású, az eredeti számlával együtt postai csomag útján, vagy személyesen visszaszolgáltatott termékek vételárát térítjük vissza. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik! Utánvéttel, portósan feladott / visszaküldött terméket nem veszünk át! A Vevő által kifizetett összeget, az elállást követő 30 napon belül a Vevő által megadott bankszámla számra, vagy személyesen a Vevő, illetve meghatalmazottja részére térítjük vissza. A távollévők között létrejött szerződések és az elállási jog részletes szabályait a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet tartalmazza, melyet a felek a jelen szerződés kapcsán irányadónak tekintenek. A vásárlási és szállítási feltételekben nem rögzített kérdésekben a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Felelősség

A weboldalunkról történő vásárlás esetén feltételezzük a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodnia a számítógépe biztonságos használatáról, és az azon tárolt adatok védelméről. Nem vállalunk felelősséget a „vis maior”-ból eredő, vagy egyéb, rajtunk kívül álló események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan: – a weboldal használatából vagy üzemzavarából – az adatok bárki által történő megváltoztatásából – az információtovábbítási késedelemből adódó – a vírusok által okozott – az internetes hálózati hibából adódó károkért.

Adatvédelem

Vevő által, a megrendelés során szolgáltatott minden személyes adattal kapcsolatban az Eladó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992/LXIII. törvény alapján jár el. Vevő az adatszolgáltatással hozzájárul, hogy részére az 1 Csepp Pálinka Kft. elektronikus formában értesítéseket küldjön akcióiról. A Vevő e-mailben jelezheti az [email protected] címre, ha nem kívánja ezt a szolgáltatást igénybe venni. Az általunk kezelt adatokat harmadik személynek nem szolgáltatjuk ki. A termék helyes kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat az Eladó jogosult a szerződéses alvállalkozónak (név, kézbesítési cím, telefon) átadni. A Vevő által rendelkezésünkre bocsátott adatokhoz kizárólag azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akiknek munkaköri kötelezettsége ezen adatok kezelése. Társaságunk alkalmazottai a rendelkezésünkre bocsátott személyes és egyéb adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően és bizalmasan kezelik. Minden, a rendelkezésünkre álló technikai és egyéb eszközt igénybe veszünk az adatok biztonságos tárolása, őrzése, valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében. Weboldalunk meglátogatásakor, az oldalakon történő tallózás során semmilyen személyes adatot nem rögzítünk. Vevő tudomásul veszi, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását jogában áll bármikor írásban visszavonni, módosítani, továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, törlését az [email protected] címen. Panaszügyintézés A 4/1997 (I.22.) Kormányrendelet alapján – amely az üzletek működését és a belkereskedelmi tevékenység folytatását szabályozza – a Vevő szóban vagy írásban közölheti panaszát az Eladóval. A panasz szóbeli közlését Vevő megteheti az Eladó +36 20 9310 306 telefonszámán keresztül, vagy elektronikus úton az [email protected] e-mail címen. Az üzleti feltételek elfogadása A Vevő a webáruházunkban feladott valamennyi rendelés megerősítésekor a hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadását is megerősíti.

Egyéb

Eladó szabadon módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege megjelenik a weblapon. Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függetlenül az Eladó székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező Bíróság illetékességét kötik ki.